• Výchovná poradkyňa

    • Mgr. Iveta Mrláková

     Konzultačné hodiny: utorok 8,00 - 12,00 hod.

     Tel.: 034/772 38 62

     Mobil: 0908/322 052

     Mail: mrlakova.iveta@zs4malacky.sk

      

     Hlavné úlohy a poslanie VP:
     ♦ Výchovná poradkyňa (VP) plní úlohy školského poradenstva v oblasti výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov,
     ♦ sprostredkúva prepojenie ZŠ s poradenskými a odbornými inštitúciami v oblasti profesijnej orientácie žiakov,
     ♦ informuje žiakov a ich zákonných zástupcov o možnostiach štúdia na stredných školách,
     ♦ poskytuje metodicko-informačnú pomoc pedagógom a zákonným zástupcom žiaka,
     ♦ spolupracuje na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže,
     ♦ sprístupňuje žiakom a rodičom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie,
     ♦ vedie pedagogickú dokumentáciu VP ( plán činností, záznamy, posudky a pod.)
     ♦ poskytuje informácie o možnostiach vzdelávania žiakov, ktorí končia školskú dochádzku v nižších ročníkoch,
     ♦ spracováva a predkladá spracované štatistické údaje o dosiahnutej úspešnosti evidovaných žiakov, o záujme a zaradení žiakov na ďalšie vzdelávanie na pedagogických radách, pracovných poradách a pracovných poradách v CPPPaP,
     ♦ zvoláva výchovnú komisiu, vedie jej zasadnutie a vyhotovuje zápisnicu VK,
     ♦ vypracováva samostatný harmonogram cieľov a úloh výchovného poradcu, záverečnú správu o dosiahnutých výsledkoch.