• Profil verejného obstarávateľa

    • Základná škola v Malackách, Záhorácka ul. 95, je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“).

     V zmysle § 22 Zákona o verejnom obstarávaní Základná škola v Malackách, Záhorácka ul.95 zriaďuje  na internetovej stránke svoj „Profil  verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t. j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

     Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečuje riaditeľka ZŠ, ekonómka ZŠ a vedúca ŠJ v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom. Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní vedúci zamestnanci ZŠ najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

      

     Škola má na svojom webovom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou identifikáciou:

     IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

     Verejný obstarávateľ: Základná  škola

     Sídlo: Záhorácka ul. 95, 901 01 Malacky

     IČO: 31773729

     DIČ: 2021609689

     Štatutárny zástupca: Mgr. Alena Číčelová

     e-mail: zs4malacky@zs4malacky.sk

     tel.: 034 772 38 62

      

     V uvedenom profile základná škola zverejňuje nasledovné informácie:

     Elektronické aukcie

     Informácie podľa § 21 ods. 2 a 3

     Informácie podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z.

     Informácie podľa § 44 zákona

     Informácie podľa § 49a zákona (pri nadlimitných zákazkách)

     Informáciu o zadaní zákazky v profile podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.

      

     PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

     • Nadlimitná zákazka
     • Podlimitná zákazka
     • Prieskum trhu - § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.Z. o verejnom obstarávaní