Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum Školský časopis
 

 

                                                               

 

Dokumenty školy

Školský poriadok

Základná škola, Záhorácka 95, Malacky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ  PORIADOK

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ  PORIADOK 

 

 

I. Všeobecné ustanovenia

 

 

ORGANIZÁCIA VYUČOVACIEHO DŇA

 

 

 1. Vyučovací proces sa riadi platným  rozvrhom, ktorý schválil riaditeľ školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý pedagogický zamestnanec a každý žiak. Rozvrh hodín je vyvesený v triede.
 2. Vyučovanie začína o 8,00 hod., nultá vyučovacia hodina o 7,00 hod. Poobedňajšie vyučovanie začína najskôr 30 minút po skončení dopoludňajšieho vyučovania.
 3. Vyučovacia hodina trvá 45 minút.
 4. Prestávky medzi hodinami trvajú 5, 10 a 20 minút.

 

Vyučovacie hodiny                                                  Prestávky

 

1. hodina                    8,00     -              8,45                         5

2. hodina                    8,50     -              9,35                         20

3. hodina                    9,55     -           10,40                          10

4. hodina                    10,50   -           11,35                          10

5. hodina                    11,45   -           12,30                          5

6. hodina                    12,35   -           13,20                          10

7. hodina                    13,30   -           14,15 

8. hodina                    14,15   -           15,00

9. hodina                    15,00   -           16,45

 

 1. Budova školy je otvorená od 6,00 hod. do 17,00 hod.
 2. Na poobedňajšie vyučovanie telesnej a športovej prípravy sa prichádza zadným vchodom cez šatne do telocvične.
 3. Vyučovací proces sa organizuje v učebniach, laboratóriách a telovýchovných priestoroch.
 4. Každá trieda má pridelenú šatňu, ktorá sa cez vyučovanie uzamyká. Šatstvo a obuv sú označené, aby neprišlo k zámene, prezuvky sú umiestnené vo vrecúšku.
 5. Cez malé prestávky sa žiaci zdržujú v triedach a na chodbe podľa pokynov dozorkonajúceho učiteľa. Cez veľkú prestávku si môžu žiaci kúpiť občerstvenie v školskom bufete.
 6. Všetky požiadavky voči škole (potvrdenia, žiadosti a pod.) predkladajú žiaci prostredníctvom rodičov triednemu učiteľovi alebo zastupujúcemu triednemu učiteľovi.
 7. Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať denne u administratívnej pracovníčky. Informácie o žiakoch môžu získať v rámci triednych aktívov,  osobnou návštevou vyučujúceho (po dohodnutí termínu) v mimovyučovacom čase.

 

II. PRÁVA  A POVINNOSTI  ŽIAKOV

 

A) Každý žiak má právo

 

 1. Školský zákon umožňuje žiakom právo na vzdelanie. Zákon nepripúšťa žiadnu výnimku z práva na vzdelanie.
 2. Každý žiak má právo byť vzdelávaný a vychovávaný ako osobitá osobnosť v súlade s Deklaráciou práv dieťaťa.
 3. Každý žiak má právo byť zvolený do Žiackeho parlamentu, ktorý žiakov zastupuje v styku s pedagogickými zamestnancami. Má právo prostredníctvom Žiackeho parlamentu predkladať pripomienky, námety a návrhy.
 4. Každý žiak má právo na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní.
 5. Na dodržiavanie základných psychohygienických noriem (dĺžka prestávky, dĺžka vyučovacieho celku).
 6. Na kvalitnú výučbu v každom predmete.
 7. Na komunikáciu s pedagogickými zamestnancami v duchu zásad a tolerancie.
 8. Slušne vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme.
 9. Na zdôvodnenie klasifikácie
 10. Cestou zákonného zástupcu požiadať o komisionálne preskúšanie.
 11. Navštevovať nepovinné predmety, záujmové útvary.
 12. Žiak môže byť členom spoločenských organizácií a združení, v ktorých členstvo detí je prípustné. Môže navštevovať ZUŠ, zúčastňovať sa činnosti CVČ, osvetového zariadenia, telovýchovnej jednoty.

 

B) Povinnosti žiaka

 

       Všeobecné povinnosti

 

 1. Osvojiť si zručnosti, získať návyky v rámci svojich najlepších možností.
 2. Osvojiť si zásady humanity, demokracie, vlastenectva, správať sa disciplinovane, plniť pokyny pedagogických zamestnancov.
 3. Chrániť vlastné zdravie  a zdravie iných, dbať na poriadok a čistotu,  pomáhať pri udržiavaní poriadku.
 4. Šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením, hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami.
 5. Dodržiavať vyučovací čas a čas prestávok.
 6. Nastupovať do triedy minimálne 5 minút pred začiatkom vyučovania.
 7. Udržiavať čistotu súvisiacu s konzumáciou potravín v triede, v ŠJ a pri bufete školy.

 

      C) Žiakovi nie je dovolené

 

 1. Fajčiť, používať  alkoholické nápoje, drogy a iné omamné látky.
 2. Prinášať do školy predmety ohrozujúce život a zdravie a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť spolužiakov.
 3. Manipulovať s predmetmi zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy.
 4. Znečisťovať steny učební, laboratórií, šatní a iných priestorov školy.
 5. Konzumovať potraviny počas vyučovania.
 6. Nosiť do školy drahé veci (šperky, prstene), neprimerané sumy peňazí, používať audio prehrávače, MP3 a mobilné telefóny. V prípade straty ide o osobnú zodpovednosť žiaka a jeho zákonného zástupcu, ktorý povolil také predmety priniesť do školy.

 

 

III. Výchovné opatrenia

 

Výchovné opatrenia sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny.

Výchovné opatrenia sú:

 

 1. pochvala triednym učiteľom
 2. pochvala riaditeľom školy
 3. vecné ocenenie
 4. napomenutie triednym učiteľom
 5. pokarhanie triednym učiteľom
 6. pokarhanie riaditeľom školy
 7. udelenie zníženej známky zo správania

 

Pri udeľovaní výchovných opatrení a opatrení na posilnenie disciplíny sa postupuje podľa Dodatku č. 5, ktorú schválila pedagogická rada 2. septembra 2009 a boli s ňou oboznámení žiaci a ich zákonní zástupcovia.

 

 

 

Zásady správania žiakov

 

       A) Oslovenie a pozdravy

 

 1. Žiaci oslovujú zamestnancov školy:  pán , pani .
 2. Žiaci zdravia pozdravom „Dobrý deň“.
 3. Žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy.
 4. Žiaci zdravia vyučujúcich na začiatku a konci hodiny tak, že vstanú. To isté urobia, ak do triedy príde iný vyučujúci alebo dospelá osoba. Sadajú si na pokyn vyučujúceho.
 5. Na vyučovaní TV, VV, informatiky, laboratórnych prácach,  pri písaní kontrolných prác žiaci nezdravia.
 6. Žiaci zdravia pracovníkov školy aj mimo budovy

 

B) Príchod žiakov do školy

 

 1. Žiak prichádza do školy  minimálne 5 minút pred prvou vyučovacou hodinou.
 2. Budova sa otvára o 7,40 hod. a zatvára sa o 8,00 hod. Žiakov, ktorí prídu do školy po tomto čase, vpustí do budovy pracovník, ktorý  má službu na vrátnici.
 3. Žiaci, ktorí prídu na vyučovaciu hodinu po 15 minútach od jej začiatku, bez uvedenia dôvodu majú neospravedlnenú hodinu.
 4. Žiaci, ktorí prídu do 15 minút po začiatku vyučovacej hodiny, zapíšu vyučujúci do TK. Dva neskoré príchody do 15 minút sa rovnajú jednej neospravedlnenej hodine.
 5. Ak má žiak riadne ospravedlnenie, body 3. a 4. neplatia.
 6. Žiaci pred príchodom do budovy očistia si obuv a v šatni sa prezujú do prezuviek.
 7. Čas od príchodu do školy po začiatok vyučovania využije žiak na prípravu na vyučovanie.

 

C) Správanie žiakov na vyučovaní

 

 1. Žiak prichádza na vyučovanie riadne pripravený so všetkými učebnými potrebami, podľa rozvrhu hodín. Veci potrebné na hodinu má pripravené na lavici. Ostatné veci má uložené v aktovke.
 2. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje výklad učiteľa i odpovede spolužiakov, svedomite a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nenarušuje vyučovanie.
 3. Pri laboratórnych prácach, vyučovaní TvV, TchV má oblečený dohodnutý pracovný alebo cvičebný úbor. Na týchto hodinách je zakázané nosenie prsteňov, retiazok, voľných náušníc, hodiniek a podobne, ak vyučujúci neurčí inak.
 4. Pri skúšaní má žiak zatvorené učebnice a zošity, ak vyučujúci neurčí inak.
 5. Ak sa chce žiak niečo spýtať, hlási sa dvihnutím ruky. Ak je žiak vyvolaný, ak vyučujúci požaduje, postaví sa, odpovedá nahlas a zreteľne. Hovoriť bez dovolenia je neslušné.
 6. Žiak, ktorý nie je na vyučovanie pripravený z dôvodu neprítomnosti alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa na začiatku hodiny. Učiteľ môže dôvod ospravedlnenia podľa závažnosti akceptovať. Ospravedlnenie počas hodiny nemusí učiteľ uznať.
 7. Žiak môže opustiť pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho.
 8. Ak žiak musí opustiť školu zo závažných dôvodov, požiada o to triedneho učiteľa. Dopredu známe dôvody neprítomnosti musia byť písomne potvrdené zákonným zástupcom. Ak nie je prítomný triedny učiteľ, uvoľňuje žiaka určený zastupujúci učiteľ alebo vyučujúci, z ktorej hodiny sa žiak pýta. Neprítomnosť na jednej vyučovacej hodine  ospravedlňuje príslušný učiteľ.
 9. Pred opustením triedy urobí žiak vo svojom okolí poriadok.

 

D) Správanie žiakov cez prestávky

 

 1. Cez prestávku sa riadia žiaci pokynom dozorkonajúceho učiteľa, sú v triede alebo na chodbe. Správajú sa pokojne, aby umožnili spolužiakom pripravovať sa na budúcu hodinu. Nekričia, nebijú sa, nebehajú po triede ani chodbe, nevyhadzujú odpadky a nevykláňajú sa z okien.
 2. Pri prechode do špeciálnych učební, dielní a telocvične odchádzajú žiaci spravidla 5 minút pred začiatkom hodiny, aby sa stačili prezliecť.
 3. Žiaci môžu cez veľkú prestávku  navštíviť školský bufet (otvorený od 9,35 – 9,55 hod.).
 4. Žiak, ktorý  nie je v triede včas na vyučovacej hodine, porušuje školský poriadok.
 5. Žiaci môžu opustiť budovu školy cez prestávky len v odôvodnených prípadoch so súhlasom službukonajúceho alebo triedneho učiteľa.
 6. Žiaci sa bezdôvodne nezdržiavajú v toaletách, nehádžu smeti do záchodových mís, pisoárov a umývadiel.
 7. Na začiatku vyučovacej hodiny, žiaci čakajú ticho vyučujúceho. Ak sa vyučujúci v priebehu 5 minút nedostaví na vyučovanie, oznámi to týždenník príslušnému  zástupcovi riaditeľa školy.

 

E) Odchod žiakov zo školy

 

 1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny každý žiak si uloží veci do aktovky, očistí si svoje okolie a miesto od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu.
 2. Na pokyn vyučujúceho odchádzajú žiaci do šatne a ŠJ.
 3. Žiak sa bezdôvodne po skončení vyučovania nezdržiava v šatni ani inde v budove.

 

F) Dochádzka do školy

 

 1. Vyučovanie môže žiak vymeškať pre chorobu, vážnu udalosť v rodine a nepredvídané dopravné pomery.
 2. Zúčastňovať sa rekreačného pobytu doma alebo v zahraničí mimo prázdnin môže sa žiak iba v ojedinelých prípadoch a to len so súhlasom riaditeľa školy.
 3. Pri dlhodobej neprítomnosti si triedny učiteľ vyžiada od zákonného zástupcu potvrdenie od lekára.
 4. Žiak môže byť oslobodený z vyučovania niektorého predmetu len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a lekárskeho potvrdenia.
 5. Odklad začiatku povinnej školskej dochádzky, povolenie o individuálnom štúdiu, či štúdiu v zahraničí sa prevádza na základe platných predpisov.
 6. Za neospravedlnené hodiny bude žiak postihnutý výchovnými  opatreniami v zmysle dodatku k tomuto poriadku.
 7. Ak žiak z rôznych príčin vymešká v predmete viac ako 40 % plánovaných hodín v každom polroku a prípadne nemá splnené kritériá hodnotenia a klasifikácie, podrobí sa komisionálnej skúške.
 8. Ak je žiak dlhodobo chorý, môže zákonný zástupca požiadať riaditeľa školy o opakovanie ročníka zo zdravotných dôvodov.

 

G) Náplň práce týždenníkov

 

 1. Týždenníci sú dvaja a určuje ich triedny učiteľ.
 2. Ich povinnosti sú:
 1. pripraviť pred vyučovaním kriedu a pomôcky
 2. nahlásiť neprítomných žiakov na začiatku každej hodiny
 3. nahlásiť vedeniu školy, ak do 5 minút po zvonení na hodinu nepríde vyučujúci
 4. podľa pokynov vyučujúcich prinášať a odnášať pomôcky
 5. starať sa o čistotu tabule a poriadok po poslednej vyučovacej hodine (zotretá tabuľa, pozbierané papiere, vyložené stoličky na laviciach, zatvorené vodovodné kohútiky, zhasnuté svetlá)
 6. nahlásiť triednemu učiteľovi poškodenie inventáru triedy
 7. starať sa o vetranie triedy
 8. upozorní vyučujúceho, že ak ďalšia hodina sa vyučuje v telocvični, dielňach a laboratóriach, je poslednou hodinou v ich kmeňovej triede tento deň

 

 

H) Správanie žiakov mimo školy

 

Žiak mimo školy sa správa tak, aby nepoškodzoval dobrú povesť školy.

 

 

Hmotná zodpovednosť a náhrada škody

 

Škody spôsobené úmyselne žiakom hradia rodičia.

 

 

Základné práva a povinnosti ZR

 

 1. Rodič má právo na pedagogickú osvetu.
 2. Kolektívne práva rodičov zastupuje výbor ZR a rada školy.
 3. Všetky ostatné práva a povinnosti ZR sú zakotvené v ich štatúte.

 

 

Odmeny, tresty a nápravné opatrenia

 

Odmeny a tresty sa ukladajú podľa Metodických pokynov MŠ SR a viď dodatok č. 5 o udeľovaní výchovných opatrení.

 

 

Práva a povinnosti rady školy

 

    Sú zakotvené v osobitnom štatúte RŠ.

 

 

 

Smernice riaditeľky školy o zásadách pohybovania sa zamestnancov,

návštev a žiakov v areáli školy

 

 

 1. V školskom areáli nie je dovolené jazdiť na motocykloch, bicykloch ani na kolieskových korčuliach.
 2. Žiaci a zamestnanci školy si ukladajú bicykle na určené miesto. Škola neručí za prípadnú stratu či poškodenie.
 3. Osobné autá môžu parkovať len na parkovisku pri ŠJ.
 4. Všetky motorové vozidlá sa môžu pohybovať v areáli školy len s povolením riaditeľky školy, okrem vozidiel zásobujúcich ŠJ a odvoz smetia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatok č. 1

 

VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO KLUBU

 

 

 

 1. Ranná služba v ŠKD začína o 6,00 hod. a trvá do 7,45 hod., poobedňajšia trvá od 16,00 do 17,00 hod. Počas ranných a poobedňajších služieb pracuje jedna vychovávateľka. Ranná služba zabezpečuje činnosť pre žiakov ŠKD s možnosťou pobytu v ŠKD pre žiakov II. stupňa, ktorí do školy cestujú. Poobedňajšia služba zabezpečuje činnosť pre žiakov ŠKD, ktorí na požiadanie rodičov zostávajú v ŠKD.

 

 1. Žiaci nastupujú ráno do zberného oddelenia ŠKD cez átrium.

 

 1. Služby sú rozpísané v mesačnom harmonograme.

 

 1. Žiak môže opustiť ŠKD len v sprievode rodiča, alebo na jeho písomné požiadanie môže odísť sám.

 

 1. Žiaci spravidla zostávajú v ŠKD do 16,00 hod. Len na písomné požiadanie sú uvoľnení v určené dni na záujmovú činnosť organizovanú CVČ, TJ a prípadne inými spoločenskými organizáciami.

 

 1. Šesť oddelení je v činnosti od 11,30 do 16,00 hod., zberná trieda od 16,00 hod. do 17,00 hod.

 

 1. Žiak môže byť vylúčený z ŠKD, ak rodič ani po písomnom upozornení riaditeľa školy nezaplatí mesačný poplatok určený vyhláškou  MŠ SR a zriaďovateľom..

 

 1. Žiaci na obed odchádzajú spoločne v sprievode vychovávateľky, ktorá dbá na výchovu  v spoločenskom stravovaní.

 

 1. Vychovávateľky ŠKD vedú záujmové útvary.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ..........................................                                           ...........................................

                    vedúci ŠKD                                                               riaditeľka školy

 

 

 

 

 

Dodatok č. 2

 

 

 

Vnútorný poriadok školskej jedálne

 

 

 

 

 1. Do ŠJ prichádzajú žiaci po skončení vyučovania v sprievode vyučujúceho disciplinovane a upravení, v prezuvkach bez školských aktoviek

 

 1. Disciplinovane čakajú v rade.

 

 1. Dbajú na pokyny pedagogického dozoru. Pedagogický dozor zabezpečí riaditeľka školy.

 

 1. Po dojedení odnášajú riad a príbor na určené miesto.

 

 1. Žiaci dbajú o čistotu,  slušné a kultúrne stolovanie.

 

 1. Žiaci sa v jedálni zbytočne nezdržujú.

 

 1. Je zakázané vynášať z jedálne riad a príbor. Doplnok k hlavnému jedlu (ovocie, sušienka, jogurt, puding...),  ktoré dostali  zjedia v jedálni a zvyšky odpracú.

 

 1. Žiaci, ktorí nebudú dodržiavať vnútorný poriadok v školskej jedálni, alebo včas nezaplatia stravné, budú zo školského stravovania vylúčení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ...................................................                             ..............................................

                            vedúca ŠJ                                                           riaditeľka  školy

 

 

 

 

 

 

 

Dodatok č. 3a

 

 

 

Vnútorný poriadok školských dielní

 

 

 

 

 

 1. Žiak vstupuje na pracovisko v sprievode učiteľa.

 

 1. Pri práci s náradím a materiálom je prezlečený v pracovnom odeve.

 

 1. Po príchode na pracovisko na pokyn vyučujúceho skontroluje náradie a pracovisko.  Zistené poruchy a poškodené náradie hlási vyučujúcemu.

 

 1. Na pracovisku udržiava poriadok a čistotu.

 

 1. Pri práci, ktorá to vyžaduje, používa ochranné prostriedky.

 

 1. S elektrickými spotrebičmi môže pracovať len za prítomnosti vyučujúceho. Musia byť dodržiavané všetky bezpečnostné predpisy.

 

 1. Prácu s lakmi a moridlami prevádzajú pri otvorenom okne.

 

 1. Žiak šetrí náradie a suroviny.

 

 1. Každé, i to najmenšie poranenie nahlási okamžite vyučujúcemu.

 

 1. Rozpracované výrobky označí svojim menom a uloží na určené miesto.

 

 1. Do skladu a prípravovne vstupuje len s povolením vyučujúceho.

 

 1. Po skončení práce uloží pracovisko a skontroluje náradie. Odchádza v sprievode učiteľa do triedy.

 

 

 

 

 

 

 

 

            ..........................................                                        ...............................................

               vedúca školských dielní                                                 riaditeľka školy

 

 

 

 

 

Dodatok č. 3b

 

 

 

 

Vnútorný poriadok  LABORATÓRIA

 

 

 

 

 

Žiak vstupuje do laboratória len v sprievode vyučujúceho.

 

Na vyučovanie v laboratóriu pri práci s chemikáliami používa  pracovný odev.

 

Po príchode do laboratória zaujme svoje pracovné miesto a skontroluje ho.

 

Zistené poruchy, nedostatky a poškodenia hlási vyučujúcemu.

 

Na pracovisku udržiava poriadok a čistotu.

 

Pri práci, ktorá to vyžaduje, používa ochranné prostriedky.

 

S elektrickými spotrebičmi nemôže pracovať.

 

Musia byť dodržiavané všetky bezpečnostné predpisy.

 

Práca s prchavými látkami sa prevádza len pri otvorenom okne.

 

Žiak šetrí laboratórne pomôcky a materiál.

 

Každé, i to najmenšie poranenie nahlási okamžite vyučujúcemu.

 

Do skladu a prípravovne vstupuje len s povolením vyučujúceho.

 

Po skončení práce uloží pracovisko a skontroluje ho. 

 

Odchádza v sprievode učiteľa do kmeňovej triedy.

 

 

 

 

 

 

 

 

            .............................................                                     ...............................................

                   vedúca  laboratória                                                     riaditeľka školy

 

 

Dodatok č. 4

 

 

 

 

Vnútorný poriadok telocvične

 

 

               

 

 

           

 1. Do telocvične aj posilňovne vstupuje žiak len v sprievode vyučujúceho.

 

 1. Na vyučovanie je riadne každý žiak prezlečený v športovom úbore. Žiaci, ktorí necvičia, sa ospravedlnia vyučujúcemu na začiatku hodiny. Žiaci oslobodení od vyučovania TV natrvalo sa  zúčastňujú zdravotnej telesnej výchovy, ostatní na pokyn vyučujúceho vykonávajú pomocné služby.

 

 1. Cvičebné náradie pripravujú len na pokyn vyučujúceho pod jeho dozorom.

 

 1. Do skladu a náraďovne  môžu vstupovať len s povolením vyučujúceho.

 

 1. Každé prípadné poranenie okamžite nahlásia vyučujúcemu.

 

 1. Pri hrách sa správajú slušne a disciplinovane, aby neohrozili vlastné zdravie ani zdravie spolužiakov.

 

 1. Žiak nesmie používať iné cvičebné náradie, než ktoré určil vyučujúci.

 

 1. Po skončení hodiny odchádza v sprievode učiteľa do šatní a potom do triedy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................                                                                        ................................

    vedúci MZ, PK                                                                               riaditeľka školy

 

 

 

 

 

 

 


 

Vnútorný poriadok POČÍTAČOVÝCH UČEBNÍ

 

 

 1. Žiak vstupuje do učebne v sprievode učiteľa.

 

 1. V učebni udržiava poriadok a čistotu.

 

 1. S elektronickým vybavením učebne sa môže pracovať len za prítomnosti vyučujúceho.

 

 1. Po príchode do učebne zaujme svoje pracovné miesto a skontroluje ho.

 

 1. Svoje pracovné miesto počas vyučovacej hodiny neopúšťa.

 

 1. Zistené poruchy, nedostatky a poškodenia hlási vyučujúcemu.

 

 1. Do učebne je zakázané nosiť jedlo, tekutiny, mobilné telefóny a iné predmety okrem učebných pomôcok.

 

 1. Počas pobytu v učebni je zakázané ničiť zariadenie učebne. Manipulovať s počítačom, monitorom, káblami a iným počítačovým zariadením.

 

 1. Počítačové vybavenie sa používa len na činnosť, na ktorú je určené. S počítačom sa narába opatrne.

 

 1. Do počítačov je zakázané inštalovať programy, hry a iný softvér.

 

 1. Na internete je zakázané navštevovať stránky s nevhodným obsahom (napr. rasistickým, erotickým, stránky s nelegálnym softvérom, atď. ....), ako aj Skype, ICQ, chat.

 

 1. Prípadné škody na zariadení žiak vráti do pôvodného stavu, alebo uhradí plnú sumu (jeho zákonný zástupca) na odstránenie škody, ktorú spôsobil.

 

 1. Počítač sa nezapína bez povolenia vyučujúceho.

 

 1. Zakazuje sa sťahovať rozsiahle súbory, posielať e-maily s veľkou prílohou, spomaľuješ tým seba aj ostatných spolužiakov.

 

 1. Nepoužívať bez súhlasu vyučujúceho vlastné CD, DVD, diskety, USB kľúče.

 

 1. Žiak počas celého školského roku sedí za prideleným počítačom za ktorý zodpovedá.

 

 1. Po skončení práce žiak uloží svoje miesto a skontroluje ho.

 

 1. Žiak odchádza v sprievode učiteľa do  triedy.

 

 1. Musia byť dodržiavané všetky bezpečnostné predpisy.

 

            ..........................................                                        ...............................................

vedúci počítačovej učebne                                                riaditeľka školy


 

Dodatok č. 5

 

 

Posudzovanie udeľovania znížených známok zo správania

a  udeľovania výchovných opatrení

 

 

Žiacke priestupky môžeme rozdeliť na dve veľké skupiny:

 

 1. Vymeškané neospravedlnené hodiny
 2. Priestupky voči Školskému poriadku

 

I. NEOSPRAVEDLNENÉ HODINY

 

Ak žiak vymešká viac ako 60 hodín – považuje sa to za trestný čin záškoláctva podľa Zákona o priestupkoch § 71, písm. a), za ktorý sú zodpovední rodičia. U rodičov je treba dokázať vinu miery zavinenia. Ešte pred dosiahnutím miery 60 hodín je treba upovedomiť  o b i d v o ch  rodičov, že ich dieťa má sklony k záškoláctvu. Z každého pohovoru s rodičmi pri riešení záškoláctva je treba urobiť písomný záznam, v ktorom bude uvedený obsah pohovoru, závery a reakcie zo strany rodičov. Ak nebude dosiahnutá náprava a po prekročení kritickej hranice 60 hodín je treba písomne upovedomiť OÚ, odbor sociálnych vecí a rodiny. V prípade ak žiak vymešká viac ako 100 hodín, riaditeľka  školy oznámi túto skutočnosť písomne na príslušnom oddelení PZ. Do písomného upovedomenia je treba uviesť základné údaje o žiakoch a rodičoch, počet vymeškaných hodín a najmä aké opatrenia doteraz urobila škola, triedny učiteľ. Zanedbanie tohto postupu sa považuje podľa § 217 Trestného zákona za napomáhanie k trestnému činu.

                Navrhovaný postup pri určitom počte vymeškaných neospravedlnených hodín:

 1. viac ako   2 hodiny – pokarhanie triednym  učiteľom
 2. viac ako   5 hodín – pokarhanie riaditeľom školy
 3. viac ako 10 hodín – znížená známka zo správania 2. stupňa
 4. viac ako 20 hodín – znížená známka zo správania 3. stupňa
 5. viac ako 40 hodín – znížená známka zo správania 4. stupňa

Pri prekročení hranice 10 hodín už treba postupovať ako je určené pri posudzovaní záškoláctva – prvý

krok - predvolanie  rodičov na výchovnú komisiu. Viď. Štatút výchovnej komisie.

 

 

II. PORUŠOVANIE ŠKOLSKÉHO PORIADKU

 

                Porušovanie školského poriadku možno rozdeliť na priestupky podľa závažnosti:

 

 1. menej závažné
 2. závažné
 3. veľmi závažné

 

Za menej závažné je možné považovať priestupky:

zabúdanie učebníc, pomôcok, ŽK, neprezúvanie sa, nedodržiavanie včasného alebo skorého príchodu na špeciálne hodiny TV, TchV, ŠP, vyučovanie vo fyzikálnom, chemickom a jazykovom laboratóriu, nosenie predmetov, ktoré nesúvisia s vyučovaním, vyrušovanie na hodine.

Za závažné porušovanie Školského poriadku  je možné považovať priestupky:

neslušné správanie, drzé vystupovanie, používanie mobilného telefónu, používanie vulgárnych výrazov, nedodržiavanie čistoty v triede a areáli školy.

                Za veľmi závažné priestupky je možné považovať nasledovné – úmyselné poškodzovanie školského majetku, ohrozovanie zdravia spolužiakov, prinesenie predmetov, ktoré ohrozujú zdravie spolužiakov, šikanovanie, vydieranie, kradnutie, fajčenie, používanie omamných látok.

 

 

Postup pri posudzovaní jednotlivých priestupkov:

 

Opakované viac ako 5 x menej závažné priestupky  -   písomné  pokarhanie triednym učiteľom

Opakované viac ako 3 x  závažný a 1 veľmi závažný priestupok – pokarhanie riaditeľom školy

Viac ako 3 veľmi závažné priestupky – znížená známka zo správania 2. stupňa

Viac ako 6 veľmi závažných priestupkov – znížená známka zo správania 3. stupňa

Viac ako 10 veľmi závažných priestupkov – znížená známka zo správania 4. stupňa.

 

Postup pri prepočte jednotlivých kategórií priestupkov:

 

5 menej závažných priestupkov ako 1 závažný

3 závažné priestupky za 1 veľmi závažný

 

Tieto výchovné opatrenia je možné v triedach s rozšíreným vyučovaním kombinovať a  nahradzovať:

 

                podmienečné vylúčenie z triedy = pokarhanie riaditeľom školy

                vylúčenie z triedy = zníženie známky zo správania 2. a 3. stupňa

 

III. UDEĽOVANIE POCHVÁL

 

                Aj túto oblasť výchovných opatrení je možné rozdeliť do troch kategórií:

 

 1. Úspechy dosiahnuté žiakom na úrovni triedy a školy
 2. Úspechy a reprezentácia školy v rámci okresu
 3. Úspechy a reprezentácia školy nad rámec okresu a prípadné dosiahnutie najvyšších postupových kôl podľa jednotlivých kategórií súťaží

 

Za úspechy dosiahnuté na úrovni školy, súťaže, vzorné správanie, dobré vyučovacie výsledky sa odporúča udeliť písomnú pochvalu triednym učiteľom.

Za úspechy a reprezentáciu školy nad rámec okresu, tiež za dosiahnutie samých  jednotiek  – pochvala riaditeľom školy.

Výnimka je u špecializovaných športov (atletika, volejbal, futbal) – tu sa pochvala riaditeľom školy  udeľuje až za umiestnenie v krajskom kole.

Za úspechy a reprezentáciu školy nad rámec okresu a dosiahnutia najvyšších kôl je návrh na slávnostný zápis do kroniky školy a vecný  dar.

Vecný  dar je možné žiakovi navrhnúť aj za celoročné dobré vyučovacie výsledky – podmienky už boli uvedené.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         PaedDr. Gabriela Emrichová

                                                                                                                           riaditeľka školy