Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum
 

 

                                                               

 

Profil verejného obstarávateľa

Základná škola v Malackách, Záhorácka ul. 95, je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“).

V zmysle § 22 Zákona o verejnom obstarávaní Základná škola v Malackách, Záhorácka ul.95 zriaďuje  na internetovej stránke svoj „Profil  verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t. j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečuje riaditeľka ZŠ, ekonómka ZŠ a vedúca ŠJ v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom. Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní vedúci zamestnanci ZŠ najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

 

Škola má na svojom webovom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou identifikáciou:

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Verejný obstarávateľ: Základná  škola

Sídlo: Záhorácka ul. 95, 901 01 Malacky

IČO: 31773729

DIČ: 2021609689

Štatutárny zástupca: Mgr. Alena Číčelová

e-mail: zs4malacky@zs4malacky.sk

tel.: 034 772 38 62

 

V uvedenom profile základná škola zverejňuje nasledovné informácie:

Elektronické aukcie

Informácie podľa § 21 ods. 2 a 3

Informácie podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z.

Informácie podľa § 44 zákona

Informácie podľa § 49a zákona (pri nadlimitných zákazkách)

Informáciu o zadaní zákazky v profile podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.

 

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

  • Nadlimitná zákazka
  • Podlimitná zákazka
  • Prieskum trhu - § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.Z. o verejnom obstarávaní