Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum
 

 

                                                               

 

Výchovná poradkyňa

Mgr. Iveta Mrláková

Konzultačné hodiny: utorok 8,00 - 12,00 hod.

Tel.: 034/772 38 62

Mobil: 0908/322 052

Mail: mrlakova.iveta@zs4malacky.sk

 

Hlavné úlohy a poslanie VP:
♦ Výchovná poradkyňa (VP) plní úlohy školského poradenstva v oblasti výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov,
♦ sprostredkúva prepojenie ZŠ s poradenskými a odbornými inštitúciami v oblasti profesijnej orientácie žiakov,
♦ informuje žiakov a ich zákonných zástupcov o možnostiach štúdia na stredných školách,
♦ poskytuje metodicko-informačnú pomoc pedagógom a zákonným zástupcom žiaka,
♦ spolupracuje na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže,
♦ sprístupňuje žiakom a rodičom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie,
♦ vedie pedagogickú dokumentáciu VP ( plán činností, záznamy, posudky a pod.)
♦ poskytuje informácie o možnostiach vzdelávania žiakov, ktorí končia školskú dochádzku v nižších ročníkoch,
♦ spracováva a predkladá spracované štatistické údaje o dosiahnutej úspešnosti evidovaných žiakov, o záujme a zaradení žiakov na ďalšie vzdelávanie na pedagogických radách, pracovných poradách a pracovných poradách v CPPPaP,
♦ zvoláva výchovnú komisiu, vedie jej zasadnutie a vyhotovuje zápisnicu VK,
♦ vypracováva samostatný harmonogram cieľov a úloh výchovného poradcu, záverečnú správu o dosiahnutých výsledkoch.