Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum Školský časopis
 

 

                                                               

 

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk AJ
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk (1. CJ) 1AJ
Anglický jazyk (2. CJ) 2AJ
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CMA
Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry CSJ
Dejepis D
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Etická výchova EV
Fyzika F
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Hudobná výchova HV
Chémia CH
Chémia CHE
Informatická výchova INV
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Matematika M
Matematika MAT
Náboženská výchova NAV
Náboženská výchova NV
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk NJ
Nemecký jazyk (1. CJ) 1NJ
Nemecký jazyk (2. CJ) 2NJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OV
Pohybové hry PHR
Pracovné vyučovanie PRV
Pracovné vyučovanie PV
Prírodopis Pr
Prírodoveda P
Prírodoveda PRI
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Svet práce SVP
Svet práce a technika SPT
Športová príprava SPP
Športová príprava Šp
Technická výchova TchV
Technika TEH
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Telesná výchova TV
Tvorivé čítanie a písanie TČP
Vlastiveda Vl
Vlastiveda VLA
Výchova umením VYU
Výtvarná výchova VV
Výtvarná výchova VYV
Zdravotná telesná výchova ZTV
Zemepis Z

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2018