Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum Školský časopis
 

 

                                                               

 

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2007/2008

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola na Záhoráckej ul. č. 95, 901 01 Malacky
Adresa školyZáhorácka 95, Malacky
Telefón+421347723862
E-mailzs4malacky@centrum.sk
WWW stránkazs4malacky.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Jánošová Zuzana   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 687

Počet tried: 29

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22333344327
počet žiakov          
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2007: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2007: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2008
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaAJAJNBDEVFGHodnotenieHodnotenieHVHPVChInfKAJKNJ
0       1,2       
1. A        1,26      
1. B        1,28      
2. A               
2. B               
3. A               
3. B               
3. C               
4. A               
4. B               
4. C               
5. A2,33  2,23           
5. B3,23  2,75           
5. C2,05  2,13           
6. A2,44  2,33 2,29         
6. B2,5  2,67 2,38         
6. C2,19  2,28 2,16         
7. A2,41  2,75 2,89         
7. B3  2,61 2,71         
7. C2,4  1,77 2,05         
7. D2,67  2,46 2,57         
8. A3,4  2,63 2,73     2,9   
8. B2,67  2,78 2,72     2,88   
8. C2,23  2,53 2,71     2,47   
8. D2,13  2,32 2,53     2,26   
9. A2,56  3,21 2,54     3,04   
9. B2,09  2,68 2,76     2,84   
9. C3,18  3,17 2,78     3   
budúci               

TriedaMNVNJNJNONOVPPNPRVPvPrPPrvRMRPRGZ
0               
1. A               
1. B               
2. A1,24          1,17   
2. B1,21          1,31   
3. A1,63         1,75    
3. B1,22         1,17    
3. C1,39         1,3    
4. A2,14         1,75    
4. B2,11         1,59    
4. C1,46         1,27    
5. A2,27 2      2,18     
5. B3,2 3,14      2,95     
5. C2,22 2,33      2,04     
6. A2,42 2,67      2,17     
6. B2,75 2,75      2,13     
6. C2,4 1,33      1,68     
7. A2,86 3      2,64     
7. B2,57 2,2      2,57     
7. C2,14 1,86      1,82     
7. D2,64 3,43      1,79     
8. A2,73 2,5      2,87     
8. B2,44 2,65      2,84     
8. C2,65 3,25      2,82     
8. D2,47 2,82      2,58     
9. A2,83 3,07      2     
9. B3 3,29      2,32     
9. C2,91 2,83      2,35     
budúci               

TriedaRKSSJLSprSVPŠpTchVTVVlVVZZVM
0           
1. A           
1. B           
2. A 1,431        
2. B 1,381        
3. A 2,061    1,75   
3. B 1,281    1,11   
3. C 1,481    1,22   
4. A 2,171    1,69   
4. B 2,261    1,81   
4. C 1,541    1,15   
5. A 2,641      2,09 
5. B 3,351,25      2,9 
5. C 2,31,09 1,15    1,91 
6. A 2,251,12      2 
6. B 2,711,21      2,17 
6. C 1,921,04 1,09    2 
7. A 2,861,39      2,79 
7. B 2,861,11      2,82 
7. C 2,181,05      1,95 
7. D 2,961,04 1,42    2,61 
8. A 3,11,1      2,57 
8. B 2,841,19      2,59 
8. C 2,351      1,94 
8. D 2,631 1,58    1,68 
9. A 3,291,33      2,79 
9. B 3,041      2,72 
9. C 2,711 1,64    2,35 
budúci           

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
0101000
1. A181710
1. B242400
2. A292801
2. B282800
3. A161501
3. B181800
3. C222200
4. A232201
4. B272700
4. C202000
5. A222011
5. B191900
5. C222200
6. A232300
6. B242220
6. C242400
7. A262600
7. B262510
7. C222200
7. D252500
8. A272700
8. B313010
8. C171700
8. D191900
9. A242400
9. B262501
9. C242301
budúci0000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
01093593,5091391,30222,20
1. A18126170,06126170,0600,00
1. B24205385,54205385,5400,00
2. A29168057,93168057,9300,00
2. B28203872,79203872,7900,00
3. A16115672,25115672,2500,00
3. B181811100,611811100,6100,00
3. C22125056,82125056,8200,00
4. A23191583,26191583,2600,00
4. B27192271,19192271,1900,00
4. C20124962,45124962,4500,00
5. A22144065,45144065,4500,00
5. B192170114,212148113,05221,16
5. C22182482,91181782,5970,32
6. A23205989,52205989,5200,00
6. B243453143,882731113,7972230,08
6. C24151363,04151363,0400,00
7. A262816108,312726104,85903,46
7. B26169765,27168164,65160,62
7. C22204092,73202592,05150,68
7. D252761110,442739109,56220,88
8. A27245891,04245690,9620,07
8. B31282291,03266485,941585,10
8. C17164396,65163696,2470,41
8. D19141874,63141874,6300,00
9. A242805116,882754114,75512,13
9. B263107119,503065117,88421,62
9. C243343139,293288137,00552,29
budúci000,0000,0000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku22333344327
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2007/2008 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2007/2008, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupín
Fitnees /d/12 
Futbalový krúžok 2st.20 
Hlavolamy v matematike8 
Hráme sa s PC13 
Hráme sa s PC -VJ10 
Konzultácie z matematiky 9A20 
Konzultácie z matematiky 9C12 
Konzultácie zo slovenského jazyka I25 
Konzultácie zo slovenského jazyka II11 
Minivolejbal0 
Plavecký krúžok - skupina A17 
Plavecký krúžok - skupina B14 
Práca s PC I7 
Práca s PC II14 
Redaktorský krúžok18 
Šachový krúžok I12 
Šachový krúžok II14 
Šikovné ruky I.st14 
ŠKD0 
Športová a pohybová predpríprava I16 
Športové a pohybové hry16 
Športový krúžok I.28 
Športový krúžok II.16 
Tanečná a pohybová príprava17 
Turisticko-kultúrny I.st20 
Turistický krúžok16 
Varenie I18 
Varenie II15 
Volejbalový krúžok I12 
Volejbalový krúžok II12 
Volejbalový krúžok III11 
Volejbalový krúžok IV14 
Zemepisno - turistický19 
Žolík27 

Záver

Vypracoval: Mgr. Jánošová Zuzana

V Malackách, 29. júna 2009

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: