Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum Školský časopis
 

 

                                                               

 

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Alena Číčelová Vyučovanie informatickej výchovy 41 72
Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelávaní 10
Využitie grafického programu v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21
PaedDr. Daniela Malá Využitie grafického programu v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21 101
Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelávaní 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedag. zamest. 10
Tvorivá dieľňa pre učit. Vv 1. stup. - paličkovanie 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Tvorba prezentácií 7
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiat. 7
PaedDr. Katarína Písečná Lyžiarsky inštruktorský kurz 10 61
Koordinátor drogovej prevencie 9
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
PaedDr. Viera Mária Adamovičová Rigorózna skúška 30 30
Mgr. Lívia Biesiková Využívanie IKT v práci učiteľa 15 52
Interaktívna tabuľa v práci učiteľa 12
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencie pre úspešné riešenie sporov vo vých.-vzdel. činnosti 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Jana Blažíčková Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 84
Netradičné pohybové hry v školskej TV a voľnočasovývh aktivitách 6
Zvládanie záťaží v šk. prostr. 6
Orientačný beh v T a Š výchove na zákl. a str. školách 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Bežecké lyžovanie v škol. vzdeláv. programe 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Netradičné náčinie v škol. T a Š výchove 6
Viera Cabadajová Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedag. zamest. 10 61
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Využitie grafického programu v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21
PaedDr. Petr Filip Vybrané letné športy v prírode ako efekt. prostr. zdravého život. štýlu 10 52
Bežecké lyžovanie 10
Zvládanie záťaží v šk. prostr. 6
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Orientačný beh v T a Š výchove na zákl. a str. školách 8
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Mgr. Júlia Jánošíková Matematika 60 83
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 8
Aktívne využívanie čítania s porozumením 0
Finančná gramotnosť 0
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou šk. vzdel. progr. pre učit. ZŠ 0
Environmentálna výchova vo vyuč. procese 0
Mgr. Viera Jelínková Jazyková príprava kvalif. uč. 1. st. ZŠ s rozšírením kvalif. na vyuč. PC 169 169
Mgr. Katarína Ježková Učiteľ moderne, inovatívne, kreatívne 15 93
Etická výchovy pre primárne vzdelanie 25
Informačno-komunik. zručnosti pedag. a odbor. zamestn. 9
Netradičné pohybové hry v školskej TV a voľnočasovývh aktivitách 6
Sfumato - Splývavé čítanie 23
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyuč. procese 15
Ľubica Jirková Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedag. zamest. 10 67
Využitie grafického programu v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Kreslenie v grafickom programe Tux Paint 6
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
PaedDr. Peter Jordán Anglický jazyk 60 60
Melánia Krajčírová Využitie grafického programu v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21 31
Výchova k prosociálnemu správaniu vo vých. mimo vyučovania 10
Mgr. Anna Martiniaková Bežecké lyžovanie v škol. vzdeláv. programe 10 55
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Mgr. Alena Ondrovičová Pedagogická diagnostika 6 61
Výchova k prosociálnemu správaniu vo vých. mimo vyučovania 0
Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v šk. veku 6
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 0
Využitie grafického programu v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 16
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Formovanie právneho vedomia vychovávateľov 8
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedag. zamest. 10
Mgr. Vlasta Pancáková Sfumato - Splývavé čítanie 23 71
Bežecké lyžovanie v škol. vzdeláv. programe 10
Zvládanie záťaží v šk. prostr. 6
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Netradičné náčinie v škol. T a Š výchove 6
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 10
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 0
Lyžiarsky inštruktorský kurz 0
Orientačný beh v T a Š výchove na zákl. a str. školách 8
Mgr. Ivana Pikálková Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 45
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Jozef Schreiber Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 30
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
PaedDr. Svetlana Tokárová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 30
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
PaedDr. Eva Vargová Netradičné pohybové hry v školskej TV a voľnočasovývh aktivitách 6 44
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Mgr. Martina Vopěnková Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 30
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Zuzana Vozárová Učiteľ moderne, inovatívne, kreatívne 15 125
Využívanie IKT v práci učiteľa 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením 15
Mediálna výchova v školskej praxi 21
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou šk. vzdel. progr. pre učit. ZŠ 14


© aScAgenda 2018.0.1071 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.10.2017