Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum Školský časopis
 

 

                                                               

 

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Alena Číčelová Vyučovanie informatickej výchovy 41 72
Využitie grafického programu v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21
Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelávaní 10
PaedDr. Daniela Malá Tvorba prezentácií 7 101
Základná obsluha počítača 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedag. zamest. 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Tvorivá dieľňa pre učit. Vv 1. stup. - paličkovanie 8
Využitie grafického programu v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiat. 7
Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelávaní 10
PaedDr. Katarína Písečná Lyžiarsky inštruktorský kurz 10 52
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
PaedDr. Viera Mária Adamovičová Rigorózna skúška 30 30
Mgr. Lívia Biesiková Využívanie IKT v práci učiteľa 15 52
Interaktívna tabuľa v práci učiteľa 12
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencie pre úspešné riešenie sporov vo vých.-vzdel. činnosti 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Jana Blažíčková Bežecké lyžovanie v škol. vzdeláv. programe 10 84
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Zvládanie záťaží v šk. prostr. 6
Orientačný beh v T a Š výchove na zákl. a str. školách 8
Netradičné náčinie v škol. T a Š výchove 6
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Netradičné pohybové hry v školskej TV a voľnočasovývh aktivitách 6
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Viera Cabadajová Využitie grafického programu v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21 61
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedag. zamest. 10
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
PaedDr. Petr Filip Zvládanie záťaží v šk. prostr. 6 52
Bežecké lyžovanie 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Vybrané letné športy v prírode ako efekt. prostr. zdravého život. štýlu 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Orientačný beh v T a Š výchove na zákl. a str. školách 8
Mgr. Viera Jelínková Jazyková príprava kvalif. uč. 1. st. ZŠ s rozšírením kvalif. na vyuč. PC 169 169
Mgr. Katarína Ježková Sfumato - Splývavé čítanie 23 93
Netradičné pohybové hry v školskej TV a voľnočasovývh aktivitách 6
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyuč. procese 15
Etická výchovy pre primárne vzdelanie 25
Učiteľ moderne, inovatívne, kreatívne 15
Informačno-komunik. zručnosti pedag. a odbor. zamestn. 9
Ľubica Jirková Kreslenie v grafickom programe Tux Paint 6 67
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedag. zamest. 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Využitie grafického programu v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
PaedDr. Peter Jordán Anglický jazyk 60 60
Melánia Krajčírová Výchova k prosociálnemu správaniu vo vých. mimo vyučovania 10 31
Využitie grafického programu v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21
Mgr. Anna Martiniaková Bežecké lyžovanie v škol. vzdeláv. programe 10 55
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Alena Ondrovičová Využitie grafického programu v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 16 61
Formovanie právneho vedomia vychovávateľov 8
Výchova k prosociálnemu správaniu vo vých. mimo vyučovania 0
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 0
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedag. zamest. 10
Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v šk. veku 6
Pedagogická diagnostika 6
Mgr. Vlasta Pancáková Zvládanie záťaží v šk. prostr. 6 71
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 0
Bežecké lyžovanie v škol. vzdeláv. programe 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz 0
Sfumato - Splývavé čítanie 23
Netradičné náčinie v škol. T a Š výchove 6
Orientačný beh v T a Š výchove na zákl. a str. školách 8
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 10
Mgr. Ivana Pikálková Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15 45
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Jozef Schreiber Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 30
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Natália Strhlíková Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15 15
PaedDr. Svetlana Tokárová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 30
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
PaedDr. Eva Vargová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 44
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Netradičné pohybové hry v školskej TV a voľnočasovývh aktivitách 6
Mgr. Martina Vopěnková Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 30
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Zuzana Vozárová Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15 125
Využívanie IKT v práci učiteľa 15
Učiteľ moderne, inovatívne, kreatívne 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou šk. vzdel. progr. pre učit. ZŠ 14
Mediálna výchova v školskej praxi 21
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15


© aScAgenda 2018.0.1093 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.04.2018