Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum Školský časopis
 

 

                                                               

 

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Alena Číčelová Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelávaní 10 72
Využitie grafického programu v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21
Vyučovanie informatickej výchovy 41
PaedDr. Katarína Písečná Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 61
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Koordinátor drogovej prevencie 9
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
PaedDr. Viera Mária Adamovičová Rigorózna skúška 30 30
Mgr. Lívia Biesiková Využívanie IKT v práci učiteľa 15 52
Interaktívna tabuľa v práci učiteľa 12
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencie pre úspešné riešenie sporov vo vých.-vzdel. činnosti 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Jana Blažíčková Netradičné pohybové hry v školskej TV a voľnočasovývh aktivitách 6 84
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Orientačný beh v T a Š výchove na zákl. a str. školách 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Zvládanie záťaží v šk. prostr. 6
Bežecké lyžovanie v škol. vzdeláv. programe 10
Netradičné náčinie v škol. T a Š výchove 6
Viera Cabadajová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 61
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedag. zamest. 10
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Využitie grafického programu v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21
PaedDr. Petr Filip Bežecké lyžovanie 10 52
Vybrané letné športy v prírode ako efekt. prostr. zdravého život. štýlu 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Orientačný beh v T a Š výchove na zákl. a str. školách 8
Zvládanie záťaží v šk. prostr. 6
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Mgr. Silvia Holičová Aktívne využívanie čítania s porozumením 15 93
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Finančná gramotnosť 14
Environmentálna výchova vo vyuč. procese 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou šk. vzdel. progr. pre učit. ZŠ 14
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Júlia Jánošíková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou šk. vzdel. progr. pre učit. ZŠ 0 83
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 8
Environmentálna výchova vo vyuč. procese 0
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením 0
Matematika 60
Finančná gramotnosť 0
Mgr. Viera Jelínková Jazyková príprava kvalif. uč. 1. st. ZŠ s rozšírením kvalif. na vyuč. PC 169 169
Mgr. Katarína Ježková Etická výchovy pre primárne vzdelanie 25 93
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyuč. procese 15
Netradičné pohybové hry v školskej TV a voľnočasovývh aktivitách 6
Sfumato - Splývavé čítanie 23
Učiteľ moderne, inovatívne, kreatívne 15
Informačno-komunik. zručnosti pedag. a odbor. zamestn. 9
Ľubica Jirková Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 67
Kreslenie v grafickom programe Tux Paint 6
Využitie grafického programu v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedag. zamest. 10
PaedDr. Peter Jordán Anglický jazyk 60 60
Melánia Krajčírová Výchova k prosociálnemu správaniu vo vých. mimo vyučovania 10 31
Využitie grafického programu v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21
PaedDr. Daniela Malá Základná obsluha počítača 8 101
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedag. zamest. 10
Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelávaní 10
Tvorivá dieľňa pre učit. Vv 1. stup. - paličkovanie 8
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiat. 7
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Tvorba prezentácií 7
Využitie grafického programu v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21
Mgr. Anna Martiniaková Lyžiarsky inštruktorský kurz 10 55
Bežecké lyžovanie v škol. vzdeláv. programe 10
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Mária Melichárková Školská integrácia 10 117
Vzdelávanie učit. zákl. a str. šk. v oblasti všeobecnej počít. gramotn. 15
Komunikácia učiteľa vo vyučov. procese 10
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiat. 7
Právne minimum pre učit. zákl. a stred. škôl 15
Tvorba prezentácií 7
Vzdeláv. pedag. zamest. zákl. a str. škôl v komunik. zručností, psychol. a manažmentu práce 15
Sociálno - patol. javy a poruchy správania 8
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Príprava text. a elektron. štud. materiálov pre pedag. zamest. 15
Mgr. Alena Ondrovičová Výchova k prosociálnemu správaniu vo vých. mimo vyučovania 0 61
Pedagogická diagnostika 6
Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v šk. veku 6
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedag. zamest. 10
Využitie grafického programu v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 16
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 0
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Formovanie právneho vedomia vychovávateľov 8
Mgr. Vlasta Pancáková Zvládanie záťaží v šk. prostr. 6 71
Bežecké lyžovanie v škol. vzdeláv. programe 10
Sfumato - Splývavé čítanie 23
Orientačný beh v T a Š výchove na zákl. a str. školách 8
Netradičné náčinie v škol. T a Š výchove 6
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 10
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 0
Lyžiarsky inštruktorský kurz 0
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Mgr. Ivana Pikálková Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 45
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Jozef Schreiber Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 30
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
PaedDr. Svetlana Tokárová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 30
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
PaedDr. Eva Vargová Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 44
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Netradičné pohybové hry v školskej TV a voľnočasovývh aktivitách 6
Mgr. Martina Vopěnková Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 30
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15


© aScAgenda 2017.0.1051 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2017