Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum Školský časopis
 

 

                                                               

 

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Alena Číčelová Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelávaní 10 72
Využitie grafického programu v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21
Vyučovanie informatickej výchovy 41
PaedDr. Daniela Malá Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedag. zamest. 10 101
Využitie grafického programu v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21
Tvorivá dieľňa pre učit. Vv 1. stup. - paličkovanie 8
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiat. 7
Tvorba prezentácií 7
Základná obsluha počítača 8
Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelávaní 10
PaedDr. Katarína Písečná Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 52
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
PaedDr. Viera Mária Adamovičová Zvyšovanien digitálnej gramotnosti v práci vychovávateľov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach 30 30
Mgr. Lívia Biesiková Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 52
Interaktívna tabuľa v práci učiteľa 12
Využívanie IKT v práci učiteľa 15
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencie pre úspešné riešenie sporov vo vých.-vzdel. činnosti 10
Mgr. Jana Blažíčková Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 84
Netradičné pohybové hry v školskej TV a voľnočasovývh aktivitách 6
Orientačný beh v T a Š výchove na zákl. a str. školách 8
Zvládanie záťaží v šk. prostr. 6
Bežecké lyžovanie v škol. vzdeláv. programe 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Netradičné náčinie v škol. T a Š výchove 6
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Viera Cabadajová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 61
Využitie grafického programu v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedag. zamest. 10
PaedDr. Petr Filip Bežecké lyžovanie 10 52
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Zvládanie záťaží v šk. prostr. 6
Orientačný beh v T a Š výchove na zákl. a str. školách 8
Vybrané letné športy v prírode ako efekt. prostr. zdravého život. štýlu 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Mgr. Viera Jelínková Jazyková príprava kvalif. uč. 1. st. ZŠ s rozšírením kvalif. na vyuč. PC 169 169
Mgr. Katarína Ježková Sfumato - Splývavé čítanie 23 93
Netradičné pohybové hry v školskej TV a voľnočasovývh aktivitách 6
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyuč. procese 15
Etická výchovy pre primárne vzdelanie 25
Informačno-komunik. zručnosti pedag. a odbor. zamestn. 9
Učiteľ moderne, inovatívne, kreatívne 15
Ľubica Jirková Využitie grafického programu v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21 67
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Kreslenie v grafickom programe Tux Paint 6
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedag. zamest. 10
PaedDr. Peter Jordán Anglický jazyk 60 60
Melánia Krajčírová Využitie grafického programu v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21 31
Výchova k prosociálnemu správaniu vo vých. mimo vyučovania 10
Mgr. Anna Martiniaková Bežecké lyžovanie v škol. vzdeláv. programe 10 55
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Alena Ondrovičová Formovanie právneho vedomia vychovávateľov 8 61
Výchova k prosociálnemu správaniu vo vých. mimo vyučovania 0
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 0
Využitie grafického programu v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 16
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia v práci pedag. zamest. 10
Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v šk. veku 6
Pedagogická diagnostika 6
Mgr. Vlasta Pancáková Zvládanie záťaží v šk. prostr. 6 71
Bežecké lyžovanie v škol. vzdeláv. programe 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz 0
Orientačný beh v T a Š výchove na zákl. a str. školách 8
Sfumato - Splývavé čítanie 23
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 10
Netradičné náčinie v škol. T a Š výchove 6
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 0
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Mgr. Ivana Pikálková Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 45
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Jozef Schreiber Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 30
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Natália Strhlíková Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15 30
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
PaedDr. Svetlana Tokárová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 30
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
PaedDr. Eva Vargová Netradičné pohybové hry v školskej TV a voľnočasovývh aktivitách 6 44
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Martina Vopěnková Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 30
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Zuzana Vozárová Mediálna výchova v školskej praxi 21 125
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou šk. vzdel. progr. pre učit. ZŠ 14
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením 15
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Využívanie IKT v práci učiteľa 15
Učiteľ moderne, inovatívne, kreatívne 15


© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2018