Kontakt O škole Novinky Rozvrh Úspechy našich žiakov Vyučovanie po novom Fotoalbum Školský časopis
 

 

                                                               

 

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: zs4malacky@zs4malacky.sk alebo +42134/772 38 62 alebo Kontakt

 
Pozícia:

Špeciálny pedagóg   Mám záujem

Úväzok:100 %
Dátum nástupu:podľa dohody
Požiadavky:Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa -
1. v študijnom odbore špeciálna pedagogika – pedagogický smer a päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického
poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami,
2. špeciálna pedagogika – nepedagogický smer a splnenie osobitnej kvalifikačnej
požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti
v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
3. špeciálna pedagogika – poradenstvo a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti
špeciálnopedagogického poradenstva,
4. v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo
doplňujúce pedagogické štúdium,
5. v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť,
6. v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú
starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov
pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického
poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami,
7. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník
základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej
kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej
činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
8. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných
školách rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej
požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v
oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami,
9. v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium
špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť
rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva, výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.

Bližšie informácie na tel. čísle 034/ 772 38 62
Žiadosť s priloženými dokladmi je potrebné doručiť na adresu:
Základná škola, Záhorácka č. 95, 90101 Malacky, príp. mailom na zs4malacky@zs4malacky.sk
 

 
Pozícia:

Pedagogický asistent   Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:podľa dohody
Požiadavky:Požadované vzdelanie:
Úplné stredné vzdelanie -
1. v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
2. úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
3. úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa -
1. v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
2. v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
3. v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
4. v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
5. v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo.

Bližšie informácie na tel. čísle 034/ 772 38 62.
Žiadosť s priloženými dokladmi je potrebné doručiť na adresu:
Základná škola, Záhorácka č. 95, 90101 Malacky, príp. mailom na zs4malacky@zs4malacky.sk
 

 
Pozícia:

Učiteľka/ učiteľ na I. stupeň   Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:1.9.2018
Požiadavky:Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
• morálna bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• výborné komunikatívne a sociálne spôsobilosti
• záujem o uplatňovanie inovačných trendov vo vyučovaní a v práci s deťmi

Zoznam požadovaných dokladov
• žiadosť o účasť vo výberovom konaní
• profesijný životopis
• potvrdenie o duševnej a zdravotnej spôsobilosti
• overené doklady o vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
V prípade záujmu o pracovnú ponuku, prosíme kontaktovať vedenie školy telefonicky:034 772 38 62 alebo mailom zs4malacky@zs4malacky.sk